Osoby, które zawodowo zajmują się sprzedażą przez internet mają świadomość, jak uciążliwe bywa wysyłanie towaru do klienta. Jednakże, jeszcze bardziej kłopotliwa wydaje się być kwestia odpowiedzialności prawnej za sprzedany produkt. Model dropshippingowy wychodzi naprzeciw sprzedawcom internetowym i pozwala na stosowanie skutecznych rozwiązań dla wyżej wymienionego problemu.

Dropshipping jest coraz to powszechniejszym modelem logistycznym w sprzedaży internetowej. Najogólniej rzecz ujmując, proces wysyłki do klienta leży w gestii dostawcy (hurtownika), a rola sklepu internetowego najczęściej ogranicza się jedynie do zbierania zamówień, które następnie przekazywane są dostawcy (hurtownikowi). Ten ostatni dokonuje wysyłki towarów do klientów końcowych. Tego typu rozwiązanie pozwala na znaczącą redukcję kosztów magazynowania oraz wysyłki po stronie sprzedawcy. Należy również wskazać, że sprzedawca nie ma bezpośredniego kontaktu z oferowanymi produktami, a zyski osiąga z różnicy między ceną hurtową a ceną detaliczną sprzedawanego produktu.

W praktyce rynkowej możemy spotkać się z wieloma modelami dropshippingu, jednakże należy uwypuklić dwa najważniejsze, a mianowicie:

  • sprzedaż na własny rachunek sprzedawcy w modelu dropshippingowym,
  • sprzedaż w charakterze pośrednika dropshippingowego.

SPRZEDAŻ NA WŁASNY RACHUNEK SPRZEDAWCY W MODELU DROPSHIPPING 

W tym przypadku sytuacja kreuje się następująco: dostawca (hurtownik) doręcza towar sprzedawcy (w ramach istniejącej między nimi umowy), a ten z kolei sprzedaje go klientowi końcowemu. Rola dostawcy (hurtownika) ogranicza się zazwyczaj do dostawy towaru zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez klienta podczas procesu składania zamówienia w sklepie internetowym sprzedawcy. Niekiedy umowa między sprzedawcą a dostawcą (hurtownikiem) przewiduje, że dostawca (hurtownik) zobowiązuje się do obsługi reklamacji i zwrotów – niemniej, w tym wypadku zmienia się jedynie miejsce składania reklamacji lub zwrotów, a nie podmiot za nie odpowiedzialny. W tym modelu odpowiedzialność z tytułu umowy sprzedaży będzie spoczywać na sprzedawcy, a nie dostawcy (hurtowniku).

W praktyce sprzedawca wystawia dowód zakupu klientowi końcowemu i to do niego kierowane są roszczenia związane z umową sprzedaży. Zależność jest prosta: konsument pozostaje w relacji prawnej jedynie z prowadzącym sklep internetowy i wobec niego może realizować swoje uprawnienia przyznane mu na mocy ustaw.

Regulamin sklepu internetowego w przedstawionym modelu w zasadzie nie będzie odbiegał od standardowego wzorca umownego. Na mocy umowy między sprzedawcą a dostawcą (hurtownikiem) może zmienić się jedynie miejsce składania reklamacji i zwrotów, natomiast wszelkie powinności wynikające w szczególności z ustawy o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego spoczywają na sprzedawcy.

SPRZEDAŻ W CHARAKTERZE POŚREDNIKA DROPSHIPPINGOWEGO

Nieco odmiennie kształtuje się sytuacja, gdy dostawca (hurtownik) jest jednocześnie sprzedawcą dla klienta końcowego sklepu internetowego. Klient dokonując zakupu w sklepie internetowym zawiera umowę sprzedaży nie z właścicielem sklepu internetowego (inaczej pośrednikiem), ale z bezpośrednim dostawcą (hurtownikiem). To na dostawcy (hurtowniku) ciążą wszelkie obowiązki wynikające z umowy sprzedaży zawieranej na odległość. W wypadku klientów będących konsumentami tych obowiązków jest bardzo dużo – wystarczy wskazać chociażby konieczność przyjmowania zwrotów towaru bez podania przyczyny. Dostawca (hurtownik) ponosi zatem odpowiedzialność za cały proces dostawy towaru, obsługi reklamacji i zwrotów.

Wartym podkreślenia jest również obowiązek pośrednika w zakresie przekazania klientom będącym konsumentami  informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta.

Klient jeszcze przed zawarciem umowy sprzedaży powinien być poinformowany o danych sprzedawcy (tj. danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany). Klient również powinien otrzymać dowód zakupu towaru (np. paragon) wystawiony przez dostawcę (hurtownika).

Warto jednak wskazać, że dochodzenie uprawnień konsumenta od dostawcy (hurtownika) może być niekiedy bardzo utrudnione, zwłaszcza, gdy dostawca (hurtownik) nie prowadzi działalności gospodarczej  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a szczególnie, gdy działa poza terenem Unii Europejskiej (np. Chiny).

W powyższym modelu pośrednik jest jedynie właścicielem, czyli usługodawcą sklepu internetowego. Pośrednik w tym wypadku skupia się przede wszystkim na marketingu i promowaniu własnego sklepu internetowego. Zarabia on na prowizji od sprzedanego przez dostawcę (hurtownika) towaru – są to jednak rozliczenia między dostawcą (hurtownikiem), a pośrednikiem, nie klientem sklepu internetowego. Dla klienta końcowego korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez sklep internetowy jest bezpłatne. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność pośrednika wobec klienta końcowego to ogranicza się ona w zasadzie do odpowiedzialności za usługi świadczone drogą elektroniczną, jak np. konto czy newsletter.

Powyższe kwestie mogą ulec zmianie w zależności od tego, kogo pośrednikiem będzie sprzedawca internetowy – klienta końcowego, czy też dostawcy (hurtownika). Ważne, aby w obu przypadkach zarówno klient, jak i dostawca byli świadomi swoich ról, oraz aby było jasne, kto jest sprzedawcą. W przypadku, gdy właściciel sklepu miałby działać w imieniu klienta końcowego, należy zwrócić szczególną uwagę na wyraźne odebranie od niego oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa oraz jego zakresie (sam zapis w regulaminie może być nie wystarczający). Niezbędne będzie tutaj poinformowanie klienta o cenie takiego pośrednictwa – klient koniecznie powinien ją poznać przed zawarciem umowy pośrednictwa i nie może to być kwota ukryta w koszcie towaru. Dodatkowo zalecamy w takim wypadku poinformowanie klienta o ew. dodatkowych kosztach związanych np. z koniecznością zapłaty cła, czy też możliwością przyznania takiemu klientowi statusu importera towaru z wszelkimi konsekwencjami z tymi związanymi.

OPODATKOWANIE W DROPSHIPPINGU I CŁO

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można wskazać przepisu, który w szczegółowy sposób określa zasady opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży towarów na podstawie modelu dropshippingowego. Dlatego też trzeba mieć na względzie zasadę ogólną, która traktuje, że kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U dokonujących sprzedaży towarów i usług, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Oznacza to, że przychodem sprzedawcy będą wpłaty od ostatecznych klientów za zakupiony przez nich towar, w konsekwencji czego uzyskany przychód z tytułu wpłat od klientów w całości podlega opodatkowaniu.

Nieco inaczej kształtuje się sytuacja, gdy pośrednik prowadzący sklep internetowy nie wprowadza do obrotu towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas taka transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu od towarów i usług (potocznie zwane podatkiem VAT) zgodnie z prawem polskim. Usługa taka będzie świadczona na terytorium państwa trzeciego, zatem wszelkie obowiązki związane z procedurą celną, zapłatą podatku od towarów i usług przechodzą na klienta końcowego. W tym przypadku klient staje się niejako importerem posiadanego towaru.

Należy jednak pamiętać, że aby mieć pewność właściwego podejścia urzędu skarbowego do powyższych kwestii, to najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie interpretacji indywidualnej. Powyższe rozwiązania mają jedynie charakter przykładowy i należy uwzględnić specyfikę konkretnego modelu dropshippingu oraz podejścia danego urzędu skarbowego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH DOSTAWCY (HURTOWNIKOWI)

Z prowadzeniem sklepu internetowego w modelu dropshippingowym wiąże się jeszcze jedna ważna kwestia, a mianowicie ochrona danych osobowych. Nieodłączną cechą dropshippingu jest to, że do danych klienta zawsze dostęp mają co najmniej dwa podmioty i to niezależnie od wyboru modelu dropshippingu.

W zależności od modelu dropshippingu będziemy mieli do czynienia z udostępnieniem bądź powierzeniem danych osobowych. Wiąże się to zagadnieniem ustalenia administratora danych osobowych, co będzie szczególnie ważne z uwagi na szereg obowiązków, które przed nim stoją. W niektórych przypadkach konieczne będzie podpisanie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

PODSUMOWANIE

Warunki sprzedaży w modelu dropshippingowym powinny w sposób jasny i zrozumiały określać zakres odpowiedzialności zarówno sprzedawcy, jak i dostawcy (hurtownika). Precyzyjne wskazanie pozycji sprzedawcy pozwoli na uniknięcie późniejszych problemów w zakresie ewentualnych roszczeń kierowanych przez klientów.

Przed przystąpieniem do faktycznej sprzedaży produktów w modelu dropshippingowym należy przeanalizować wszelkie “za” i “przeciw”, aby prowadzić opłacalny biznes. Po podjęciu decyzji warto skierować się do fachowca, który pomoże skonstruować dopasowany regulamin do wybranego modelu prowadzenia działalności.

Artykuł gościny, przygotowany przez serwis prawniczy PROKONSUMENCKI.

Leave a comment